การทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มผู้ใช้พืชกระท่อม และกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้พืชกระท่อม