สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การเหนี่ยวนำและการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากขนอ่อนที่ชักนำด้วย Agrobacterium rhizogenes ของต้นกระท่อม

สาระน่ารู้ x ด้านเกษตรศาสตร์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2552 โดย ผศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email