สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การเหนี่ยวนำยอดเพาะเลี้ยงจากกระท่อมในหลอดทดลองเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์ของมิตรากัยนีน

สาระน่ารู้ x ด้านเกษตรศาสตร์

โครงการวิจัย ปี 2554 โดย ผศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email