สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปีนอยด์อินฌดลแอลคาลอยด์ การโคลน การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2552 โดย ผศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email