สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนของตัวทำละลายที่ใช้สกัดไมทราไจนีนจากใบกระท่อม

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (Proceedings) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email