สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตสิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2551 โดย ผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email