สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

น้ำพุโมเดล: รูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สาระน่ารู้ x ด้านสังคม

คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพตดิ สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2564
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email