รับชมย้อนหลัง

Keynote Speaker
09.00-10.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พืชกระท่อม พืชยา พืชเศรษฐกิจ ที่น่าจับตามอง
ต้นน้ำ
10.00-10.20 น.
โครงการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุลกระท่อม Mitragyna (Rubiaceae)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.20-10.40 น.
โครงการการศึกษาลักษณะเฉพาะประจำพันธุ์และการเก็บอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชเศรษฐกิจ มูลค่า (กัญชา กัญชง และกระท่อม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคอาวุโส ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10.40-11.00 น.
โครงการการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระท่อม ( Mitragyna speciosa (Korth .) Havil.) ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลสนิปร่วมกับลักษณะสัณฐานวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัศจี คงศีล
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.00-11.20 น.
โครงการศึกษาการกระจายตัวของพืชกระท่อมในภาคใต้ : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพฤกษศาสตร์และรูปแบบของสารเคมีในพืชกระท่อม และการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของ ใบกระท่อมและสารสกัดจากใบกระท่อมตามแนวทางการพัฒนาตารามาตรฐานยาสมุนไพร และการพัฒนาใบรับรองการวิเคราะห์ดังกล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.20-11.40 น.
โครงการการผลิตพืชกระท่อมคุณภาพภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี เจียรวิภา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ทัศนี ขาวเนียม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลางน้ำ
11.40-12.00 น.
โครงการพัฒนาพัฒนาโรงงานต้นแบบในการผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทาง การแพทย์และอาหาร ที่ได้มาตรฐาน GMP/PICs : ตัวอย่างการศึกษาพืชกระท่อมเป็นพืชต้นแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.00-12.20 น.
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรเพื่อรองรับการจัดทำ มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร
นางสุบงกช ทรัพย์แตง
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปลายน้ำ
13.20-13.40 น.
โครงการพัฒนาพืชกระท่อมเพื่อการใช้ในทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.40-14.00 น.
สรรพคุณต่อระบบประสาทและสมอง
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.00-14.20 น.
โครงการพัฒนาพืชกระท่อมเพื่อการใช้ในทางการปศุสัตว์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น จันจุฬา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.20-14.40 น.
โครงการพัฒนาชุดทดสอบสารสำคัญในพืชกระท่อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.40-15.00 น.
การพัฒนาพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงาน อย.
15.00-15.20 น.
การพัฒนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากกระท่อมอย่างปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.20-15.40 น.
สร้างชุมชนสุขภาวะที่เป็นธรรมด้วยกระบวนการธรรมนูญพืชกระท่อม
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสวนา
15.40-16.40 น.
กระท่อม “อดีต ปัจจุบัน อนาคตพืชกระท่อม”

วิทยากร

  1. ผศ.นพ.ดร.อภินันท์ อร่ามรัตน์
  2. รศ.สมสมร ชิตตระการ
  3. สิบโทสงคราม บัวทอง (กำนันตำบลน้ำพุ)
  4. คุณวีระพล ใจจันทร์

ผู้ดำเนินรายการ

  1. ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
  2. นายรัฐพล ตันติอนุพงศ์
Live

งานประชุมวิชาการ

พืชกระท่อมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 1
1 Keynote Speaker
1 เสวนา
3 ระดับงานวิจัย
27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

การประชุมวิชาการพืชกระท่อม ครั้งแรกในประเทศไทย พบกับเสวนาจากนักวิชาการที่จะมาไขข้อข้องใจ พร้อมตอบคำถามในประเด็น ปลดล็อคพืชกระท่อม คนไทยได้ประโยชน์อย่างไร พร้อมกับนำเสนองานวิจัยตั้งแต่การปลูกจนถึงการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำไปใช้ทางการแพทย์ อาหาร และปศุสัตว์

ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
วิดีโอน่าสนใจ