สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับงานประชุมวิชาการพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
(1st Kratom’s Thailand Conference)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A3 Poster

โปสเตอร์ขนาด A3 สำหรับพิมพ์ (Print)

Facebook Post

ชุดภาพสำหรับการ Post ประชาสัมพันธ์บน Facebook

Video

VTR สำหรับประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการพืชกระท่อม