ข่าวและกิจกรรม

พืชกระท่อม

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับบุคลากรจาก ป.ป.ส. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำงานวิจัยพืชกระท่อม พร้อมผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริง

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมวิจัยพืชกระท่อม เข้าประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากรณีวิจัยพืชกระท่อม ร่วมกับ บุคลากรจาก ป.ป.ส. นำโดย นายจเร ผกผ่า ผอ.ส่วนพัฒนาวิจัยด้านพืชเสพติด และนายวีระพล ใจจันทร์ ผอ.ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริง

ในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้า พร้อมบูรณาการงานวิจัย ซึ่งทางทีมวิจัยพืชกระท่อมเอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ได้เชิญชวนนักวิจัย ได้มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยร่วมกัน หรือประสานมายัง งานสนับสนุนงานวิจัย คุณธนภัทร สุระกุล งานสนับสนุนวิจัย โทร 0 7428 8075 E-mail : thanapat.s@psu.ac.th

Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email