รางวัล

ร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลจากงานประชุมวิชาการพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

กิจกรรม

1

สุ่มจับรางวัลจากผู้ลงทะเบียน
กิจกรรม

2

สุ่มจับรางวัลจากผู้ตอบแบบประเมิน
กิจกรรม

3

เกมตอบคำถาม
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

กิจกรรม 1

สุ่มจับรางวัลจากผู้ลงทะเบียน จำนวน 30 รางวัล
ชื่อ-สกุลรางวัล
ขวัญใจ สมบุญกระเป๋าผ้า
คมกฤษ ศรีทองกระเป๋าผ้า
จิรวรรณ พรหมดวงกระเป๋าผ้า
ชาตรี โต๊ะปรีชากระเป๋าผ้า
ชาตเวท​ ว่องวีระเมล็ดกระท่อม
ณัฐธิดา เจริญสินชัยเมล็ดกระท่อม
ดาริกา ใสงามเมล็ดกระท่อม
ทัชชณา ศรีพนมกระเป๋าผ้า
ธนณภัทร ศรีระนำกระเป๋าผ้า
ธรณิศ ประตังถาโตกระเป๋าผ้า
นลินี​ ศรี​ทักษิณ​กระเป๋าผ้า
นันทยา ศิริกิจการกูลเมล็ดกระท่อม
บุษบา รามเทพกระเป๋าผ้า
ปรีชญา​ ชิน​นะ​แสง​กระเป๋าผ้า
ปาริชาตกรณ์ ธรรมสอนเมล็ดกระท่อม
พิศณุพร พงศ์ดากระเป๋าผ้า
ไพศาล สี่หิรัญวงศ์เมล็ดกระท่อม
ไพสิฐกระเป๋าผ้า
ภัทระ สิริโรจนานนท์กระเป๋าผ้า
มัทยา ดีจริงจริงกระเป๋าผ้า
วราภรณ์ มณีโชติเมล็ดกระท่อม
วราภรณ์ เรืองศักดิ์เมล็ดกระท่อม
วิธิดา ตั้งมั่นกระเป๋าผ้า
สนธิลา บุญมากกระเป๋าผ้า
สุธาสินี จิตราวุธกระเป๋าผ้า
สุพัตรากระเป๋าผ้า
สุวัฒน์ แซ่ลิ่มเมล็ดกระท่อม
อิทธิพล จีระพันธ์เมล็ดกระท่อม
อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์กระเป๋าผ้า
อิสระ ทองสามสีกระเป๋าผ้า
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

กิจกรรม 2

สุ่มจับรางวัลจากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 30 รางวัล
ชื่อ-สกุลรางวัล
Sayamol Charoenratanaกระเป๋าผ้า
กมล. จริงจิตรกระเป๋าผ้า
กษมา พูลปานกระเป๋าผ้า
กานดา ปานทองกระเป๋าผ้า
จงดี นพรัตน์กระเป๋าผ้า
จุฑาทิพย์​ โพช​นุกูล​กระเป๋าผ้า
ฉัตรชัย สีสุขกระเป๋าผ้า
ฉัตรทิพย์​ เรืองจันทร์กระเป๋าผ้า
ชยพล เฮงถาวรเจริญกระเป๋าผ้า
ชาคร ไชยทองกระเป๋าผ้า
ชุติกาญจน์ ตั้งขิมกระเป๋าผ้า
ฑิตฐิตา สนธิศิริกระเป๋าผ้า
ณัฐธิดา เจริญสินชัยกระเป๋าผ้า
ดารุณี อนุมาศกระเป๋าผ้า
ธเนศ รุ่งแดงกระเป๋าผ้า
ธัญเพ็ญพัฒน์ คงสุทธิ์กระเป๋าผ้า
นันทวัฒน์ จีระธัญญาสกุลกระเป๋าผ้า
ปพน​ ​จันทร์เรืองกระเป๋าผ้า
ประเสริฐศักดิ์ แว่นศิลากระเป๋าผ้า
พงษ์ศักดิ์ ทนทานกระเป๋าผ้า
พิชญา เรืองสังข์กระเป๋าผ้า
พิตรา สายเเววกระเป๋าผ้า
ภิญโญ ยลธรรม์ธรรมกระเป๋าผ้า
ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุลกระเป๋าผ้า
รัฐพล​ ตันติอนุพงศ์กระเป๋าผ้า
วิจัยจิต แก้วชัยกระเป๋าผ้า
ศิริรัตน์ โต๊ะปรีชากระเป๋าผ้า
สารินี แก้วชุมศิลป์กระเป๋าผ้า
อานนท์ หน่อทองคำกระเป๋าผ้า
ฮัสสัน ดูมาลีกระเป๋าผ้า
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

กิจกรรม 3

เกมตอบคำถามชิงรางวัล จำนวน 15 รางวัล
ชื่อ-สกุลรางวัล
เกษร เชิญทองเมล็ดกระท่อม
ขนิษฐา ชิตเพชรเมล็ดกระท่อม
ณัฐณิชา เชาวลิตเมล็ดกระท่อม
ธนกฤต ชุติพงศ์ศาศวัตเมล็ดกระท่อม
ธนัชยา เกณฑ์ขุนทดเมล็ดกระท่อม
นลินี ศรีทักษิณเมล็ดกระท่อม
ปิยลักษณ์ สัยละมัยเมล็ดกระท่อม
พงษ์ดนัย เสนาจิตรเมล็ดกระท่อม
พิชญา เรืองสังข์ เมล็ดกระท่อม
ภัชรี พิมาลรัมย์เมล็ดกระท่อม
วรินทร ทิพแสงเมล็ดกระท่อม
วิธิเนศวร์ เนียมมีศรีเมล็ดกระท่อม
สุรัตน์ ยลธรรม์ธรรมเมล็ดกระท่อม
อนุตร ดวงมาลย?เมล็ดกระท่อม
อนุธิดา ชนะวรรโณเมล็ดกระท่อม

งานประชุมวิชาการพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
1st Thailand’s Kratom Conference

© 2021 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์